Bảo tàng
Bản Đông
Hồ Chí Minh

 
 

Zone 1

 
Zone-1
 
สายสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม : ย้อนดู-ไล่เรียงเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2376 - 2497
Tình hữu nghị Thái Lan – Việt Nam: Ngược dòng thời gian để tìm hiểu những mốc son trong quan hệ hữu nghị Thái Lan – Việt Nam từ năm 1833 – 1954.
Thailand and Vietnam Relations: Look back on important events between Thailand and Vietnam from 1833 to 1954 respectively.

Zone 2

 
Zone-2
 
บ้านดงในอดีต : พาชมภูมิศาสตร์และบุคคลสำคัญในบ้านดง ภาชนะอุปกรณ์เครื่องใช้ และอาหารเวียดนามที่ยังหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน
Dấu ấn lịch sử của Bản Đông: Tìm hiểu về vị trí địa lý, các nhân vật lịch sử, đồ dùng gia đình và món ăn Việt Nam vẫn còn lưu giữ tại Bản Đông.
Ban Dong in the Past: Represent geography and significant people of Ban Dong, and tools as well as Vietnamese foods that have been around for years.

Zone 3

 
Zone-3
 
ประธานโฮจิมินห์ ผู้กอบกู้เอกราชเวียดนาม: เล่าถึง ประวัติของประธานโฮจิมินห์ผ่านบันทึกส่วนตัว ภาพถ่ายในเหตุการณ์สำคัญๆ และข้าวของเครื่องใช้ของประธานโฮจิมินห์
Chủ tịch Hồ Chí Minh – Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam: Tìm hiểu về đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bút tích, hình ảnh và các đồ dùng cá nhân của Bác Hồ.
President Ho Chi Minh, Vietnam Savior: Tell stories about President Ho Chi Minh through his personal records, photos of important events and his belongings.

Zone 4

 
Zone-4
 
ภูมิศาสตร์บ้านดง จังหวัดพิจิตร: เรียนรู้ภูมิศาสตร์อันอุดมสมบูรณ์ของบ้านดงในอดีต
Địa lý Bản Đông, tỉnh Phi Chịt: Tìm hiểu về địa lý và sự màu mỡ, sung túc của làng Bản Đông xưa.
Ban Dong Geography, Phichit Province: Learn about abundant geography of Ban Dong in the past.

Zone 5

 
Zone-5
 
ชุมชนบ้านดง : บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์พิจิตร และภูมิหลังการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านดงของชาวเวียดนามในอดีต
Cộng đồng Bản Đông: Tìm hiểu về lịch sử của tỉnh Phi Chịt và lịch sử hình thành của ngôi làng Việt tại Bản Đông ngày xưa.
Ban Dong Community: Narrate the history of Phichit and background of the Vietnamese emigration to Ban Dong in the past.